photo

Committees


Organizers

Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5

Co-organizers

Image 1
Image 2
Image 3
Image 4

Golden Sponsors

Image 1

Silver Sponsors

Image 1

Forum Co-Chairs

  Professor Kwei-Jay Lin, Chang Gung University

  Professor Yung-jen Hsu, Chang Gung University

  Professor Von-Wun Soo, Chang Gung University

Executive Chair

  Professor Hsien-Tsung Chang, Chang Gung University

Poster Chair

  Professor Chih-Yuan Yang, Chang Gung University

Website Team

  Professor Ai-Ling Hsu, Jia-Wei Tang,
  Szu-Chia Ai, Cheng-Wei Chiang
  Chang Gung University

Local Arrangement

  Su-Yun Liu, Grace E.H. Yeh, Kuan-Heng Lin
  Chang Gung University

  Yu-Chun Wei, Leh-Chun Lee, Sheng-Ping Chang
  National Taiwan University